Vol 4, No 2 (2010)

Modern Applied Science, Vol. 4, No. 2, February, 2010, all in one file

Table of Contents

Articles

Editor MAS
p0
Mohammad Fazaelizadeh, Geir Hareland, Bernt Aadnoy
PDF
p2
Zaili Zhao, Zhaofeng Yuan, Qinghua Cui, Na Yan
PDF
p23
Isaac Rotimi Ajayi
PDF
p31
Huawei Sun, Yufeng Zhang, Zhaohui Zhang, Heng Zhao, Enhua Liu
PDF
p41
mahdi abbasgholipour, mahmoud omid, Alireza keyhani, seydsaeid mohtasebi
PDF
p49
Hongxia Sun, Yiming Chen, Wei Guan, Long Yu
PDF
p61
shuqi wang
PDF
p65
Xudong Sun
PDF
p71
Hj.Kamaruzaman Jusoff, Hj. Malek Mohd Yusoff, Nurul Hidayah Mohd Ali
PDF
p78
Haiyan Li
PDF
p85
Haslinda Ibrahim, Zurni Omar, Azizah Mohd. Rohni
PDF
p89
Zengxiu Zhai, Kehua Zou, Wei Feng, Qiong Wang
PDF
p95
xiaobing han
PDF
p101
Rafidah Salim, Zaidon Ashaari, Hashim W. Samsi, Razak Wahab, Roziela Hanim Alamjuri
PDF
p107
S.E. Cho, S.J. Park
PDF
p114
Ahmad Mujahid Ahmad Zaidi
PDF
p126


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.