Vol 1, No 1 (2009)

International Journal of Chemistry, Vol. 1, No. 1, February 2009

Table of Contents

Articles

Editor IJC
PDF
p0
V. Jaikumar, V Ramamurthi
p2
Xiangting Dong, Jinxian Wang, Qizheng Cui, Guixia Liu, Wensheng Yu
PDF
p13
Fan Zhang, Junling Yang
PDF
p18
Md. Salim, Yukihiro Munekage
PDF
p23
Aibing Jiang, Bowen Cheng, Yuanlin Ren, Zhenhuan Li
PDF
p31
Anees Ahmad, Abbas F. M. Alkarkhi, Sufia Hena, Lim Han Khim
PDF
p36
Cuirong Zhang, Yingde Cui, Zhenyu Jia
PDF
p50
Haixia Li, Hua Deng, Jing Zhao
PDF
p57
Amit Basak, Runa Pal, Sanket Das
PDF
p63
Feng Yuan, Junfu Wei, En-qi Tang, Kong-yin Zhao, Yang Xue
PDF
p75
Fusheng Luo
PDF
p82
Fengli Zhang
p87


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.