Vol 3, No 2 (2008)

Table of Contents

Articles

Editior IJBM
PDF
p0
Xiaoling Qiu
PDF
p2
Gennian Sun, Huanhuan Yang
PDF
p10
Faping He
PDF
p18
Xiaoyu Li
PDF
p23
Xiaoping Li, Zhijun Han
PDF
p27
Fengling Feng, Yongling Zhang
PDF
p32
Ashford C. Chea
PDF
p37
Mian Xing
PDF
p54
Wenzhong Zhu, Yucheng Yao
PDF
p58
Jinlong Chen, Qinhong Li
PDF
p63
LMichael Thorpe
PDF
p71
Wenhe Yue
PDF
p84
Hui Zhou
PDF
p90
Chunlan Qiu, Yonglin Xiao
PDF
p97
Xuhong Tan, Mingjun Tan
PDF
p100
Tingqin Zhang, Hui Zhou
PDF
p103


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.